Проект "Още по-Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)" е в резултат от непрестанните действиея за постигана на мисия на Асоциация БИОМРЕЖА в опазване на околната среда и здравословния начин на живот чрез различни граждански инициативи. ОБЩИНА БЯЛА се справя с ред екологични предизвикателства – ерозирали терени, замърсени плажове, драстични увеличения на битовите отпадъци по време на туристическия сезон, висок урбанистичен натиск в центъра й. Проектът осигурирява синергия между екологичните усилия на партньорите, насърчава приноса на гражданите за подобряване на обществените политики в областта на опазване на околната среда и градската мобилност, ползвайки информационни и комуникационни технологии. От една страна, чрез своето участие, гражданите могат да дават мнения и предложения, които да бъдат чути, да разберат процеса на вземане на решения по управление в Общината и усилията, които тя полага, а мненията им ще бъдат отразени в този процес. От друга – администрацията подобрява своята откритост, прозрачност и отчетност и по този начин ще получи легитимност на решенията си. На трето място се надграждат и популяризират усилията на администрацията от работата по други проекти (ECOTOURNET), за намаляване на замърсяванията от автомобили и СО2 емисии и промотиране на екологични транспортни средства (велосипеди). Чрез препоръки от СГО ще се стигне до надграждане на политики и инструментариум, свързани с градска мобилност. Чрез проекта ще се създаде в община Бяла - ОАЗИС – общински виртуален кът, където ще се обсъжда и информира онлайн - чрез форуми, дискусии в реално време, добри примери, чрез служители на партньорите - екологични въпроси и политики. Дейностите по проекта стъпват на идентифицирани вече добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на екологични политики, по други проекти, финансирани по ОП „Добро управление“.
Дейности:
Разработване на препоръки до общинската администрация и ЗЕЛЕНА ХАРТА - КАК ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО.
Разработване на инструментариум за обратна връзка от гражданите и бизнеса към администрацията като следствие от отправените и приети препоръки – чрез виртуалния кът ОАЗИС.
Изграждане на капацитет чрез провеждане на обучения на служителите на партньорите за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на екологични политики.
Провеждане на обществени обсъждания (или креативни събития) със заинтересовани страни и повишаване на осведомеността за възможностите, предоставени с проекта.

Изтеглете си мобилно приложение за Андроид За инсталация е необходимо да се разреши инсталация на приложения от непознати източници в настройките на телефона и да се деактивира Play Protect на Google play.